Play Poker | Free Download

Informacje o wiadomościach e-mail od PokerStars

Czy masz problemy z odbieraniem wiadomości e-mail od PokerStars?

Walcząc z rosnącą ilością spamu w poczcie e-mail, serwisy internetowe i producenci oprogramowania wdrażają kolejne nowe filtry antyspamowe. Mimowolnie uznają one jednak za SPAM sporo sensownych wiadomości i nie dostarczają ich do skrzynek odbiorczych. Te wiadomości, błędnie sklasyfikowane jako spam, są blokowane, dostarczane do folderu SPAM lub BULK albo automatycznie usuwane. Dlatego możesz nie otrzymywać ważnych informacji dotyczących transakcji z serwisem PokerStars lub przegapić interesujące wiadomości, promocje czy imprezy.

Aby otrzymywać wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez PokerStars, dodaj PokerStars do listy bezpiecznych lub dozwolonych nadawców w serwisie lub programie, którego używasz, wykonując poniższe instrukcje.

SERWISY POCZTY E-MAIL/PORTALE INTERNETOWE:

AOL 7, 8

Dodaj identyfikator e-mail do książki adresowej AOL. Oto jak to zrobić:

 1. Przejdź do słowa kluczowego Mail Controls (Ustawienia poczty).
 2. Wybierz nazwę ekranową, do kogo poczta e-mail ma być wysyłana (np. HomeBiz Tip E-Mag).
 3. Wybierz opcję Customize Mail Controls (Dostosuj ustawienia poczty) dla tej nazwy ekranowej.
 4. W programie AOL 7.0 dodaj do sekcji Exclusion and inclusion parameters (Parametry wykluczania i włączania) domeny, z których wysyłane są wiadomości od PokerStars: pokerstars.eu.
 5. W programie AOL 8.0 wybierz opcję Allow mail from AOL Members and addresses listed (Zezwalaj na pocztę od członków AOL i adresów z listy).
 6. Wpisz: pokerstars.eu.
 7. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
 8. Kliknij przycisk OK u dołu ekranu.

AOL 9.0

Dodaj adresy e-mail z PokerStars do listy kontaktów (książki adresowej).

Na podstawie wiadomości e-mail:

 1. Otwórz wiadomość e-mail otrzymaną z PokerStars.
 2. Kliknij na adres PokerStars. Zostanie otwarte nowe okno zatytułowane Info (Informacje).
 3. Kliknij łącze Add to address book (Dodaj do książki adresowej). Zostanie wtedy otwarte następne nowe okno.
 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

Ręcznie:

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij łącze Settings (Ustawienia). Zostanie otwarte nowe okno zatytułowane AOL Settings: Customize your AOL experience (Ustawienia AOL: Dostosuj sposób działania AOL).
 2. Kliknij łącze Spam Controls (Kontrola spamu). Zostanie otwarte nowe okno zatytułowane Mail and Spam Controls (Kontrola poczty i spamu).
 3. Kliknij łącze Customer Sender List (Lista nadawców klienta).
 4. Zaznacz pole wyboru Allow only the senders and domains listed below (Dozwoleni są tylko nadawcy i domeny z poniższej listy).
 5. Wpisz pokerstars.eu i kliknij przycisk Add (Dodaj).
 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz).
 7. Kliknij przycisk Save (Zapisz).

EARTHLINK:

W programie TotalAccess Mailbox (Windows):

 1. Otwórz program TotalAccess i wybierz swoją skrzynkę pocztową, klikając opcję Mailbox.
 2. Kliknij przycisk Address (Adres).
 3. Z menu File (Plik) (kliknij polecenie File w menu programu TotalAccess) wybierz polecenie New Company (Domain) (Nowa firma — domena).
 4. W wolnym polu wpisz pokerstars.eu i kliknij przycisk Add (Dodaj).
 5. Kliknij przycisk OK, aby dodać nazwę domeny.

W usłudze Web Mail (Macintosh lub Windows Online):

 1. W lewym okienku menu kliknij łącze Address Book (Książka adresowa) poniżej swojej skrzynki odbiorczej i innych folderów poczty.
 2. Kliknij znajdujące się w środkowej części białego ekranu, w sekcji Address Book poniżej zaznaczonych elementów, menu rozwijane All Categories (Wszystkie kategorie) i wybierz opcję Companies (Domains) (Firmy — Domeny).
 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj) obok menu kategorii Companies (Domains).
 4. W wolnym polu wpisz pokerstars.eu.
 5. Kliknij przycisk Allow This Company (Domain) (Zezwalaj tej firmie — domenie), aby dodać nazwę domeny.
 6. Kliknij przycisk Save (Zapisz) u góry z prawej strony ekranu.

EXCITE/iWon/MyWay

Ze strony Preferences (Preferencje)

 1. Zaloguj się do usługi Excite Email i kliknij łącze Mail Preferences (Preferencje poczty). Na następnej stronie pod nagłówkiem Spam Prevention Tools (Narzędzia do zwalczania spamu) i mniejszym nagłówkiem Block List (Lista zablokowanych) znajdziesz łącze Safe List (Lista bezpiecznych).
 2. Kliknij łącze Safe List (Lista bezpiecznych).
 3. Pod nagłówkiem Type a single email address (or domain): (Wpisz pojedynczy adres e-mail lub domenę) wpisz @pokerstars.eu. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
 4. Gdy skończysz, kliknij przycisk Save (Zapisz).

Uwaga: Jeśli masz skonfigurowaną jedną lub więcej reguł filtrowania wiadomości e-mail, będą one miały pierwszeństwo przed jakimikolwiek żądaniami listy bezpiecznych nadawców. Jeśli zatem przychodząca wiadomość z adresem e-mail lub nazwą domeny, która została dodana do listy bezpiecznych nadawców, spełnia którąkolwiek z reguł filtrowania, zostanie zapisana w folderze określonym przez filtr, a nie dostarczona do skrzynki odbiorczej.

Z folderu Bulk Mail

Jeśli wiadomość e-mail od PokerStars trafiła do folderu Bulk Mail zamiast do skrzynki odbiorczej, możesz dodać PokerStars do listy bezpiecznych nadawców, wykonując dowolną z następujących czynności:

 1. W folderze Bulk Mail zaznacz pole wyboru obok nazwy nadawcy wiadomości. Następnie kliknij przycisk Not Bulk (Nie spam). Zaznacz PokerStars i kliknij przycisk Save (Zapisz).
 2. W oknie wiadomości e-mail kliknij łącze This is not Bulk Mail (To nie jest spam) u góry tego okna. (Poniżej pola From [Od]). Następnie zaznacz adres PokerStars, aby dodać go do listy bezpiecznych nadawców, i kliknij przycisk Save (Zapisz).

Hotmail lub MSN:

 1. Otwórz skrzynkę pocztową Hotmail.
 2. Na karcie głównego menu kliknij łącze Options (Opcje).
 3. Kliknij łącze Junk E-Mail Protection (Ochrona przed spamem).
 4. Kliknij łącze Safe List (Lista bezpiecznych nadawców).
 5. W polu pod nagłówkiem Type an address or domain (Wpisz adres lub domenę) wpisz pokerstars.eu.
 6. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
 7. Jeśli w folderze Junk Mail znajduje się wiadomość e-mail od PokerStars, kliknij łącze This is not Junk Mail (To nie jest spam), aby w przyszłości wiadomości z tego samego źródła nie były wysyłane do folderu spamu.

JUNO:

Aby skonfigurować listy bezpiecznych nadawców:

 1. W oknie wiadomości e-mail w przeglądarce internetowej kliknij przycisk Options (Opcje).
 2. Na ekranie Mail Options (Opcje poczty) kliknij łącze Safe Lists (Listy bezpiecznych nadawców).
 3. Zostanie wyświetlony ekran Options: Safe List zawierający aktualną listę bezpiecznych nadawców.
 4. Do listy bezpiecznych nadawców możesz dodać następujące adresy, wpisując je w polu Add Address to Safe List (Dodaj adres do listy bezpiecznych nadawców):
  events@pokerstars.eu
  support@pokerstars.eu
  cashier1@pokerstars.eu
 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodać adresy do listy po prawej stronie.
 6. Gdy skończysz, kliknij przycisk Save (Zapisz).

NetZero:

 1. Kliknij łącze Options (Opcje) w drugim wierszu, obok Address Book (Książka adresowa).
 2. Kliknij łącze Safe List (Lista bezpiecznych nadawców) w ostatniej kolumnie po prawej stronie (trzecia opcja pod nagłówkiem Filtering [Filtrowanie]).
 3. W wolnym polu Add Address to Safe List (Dodaj adres do listy bezpiecznych nadawców) wpisz:
  events@pokerstars.eu
  support@pokerstars.eu
  cashier1@pokerstars.eu
 4. Kliknij przycisk Save (Zapisz) na dole ekranu po prawej stronie, aby zastosować te opcje poczty.

Yahoo:

 1. Otwórz skrzynkę pocztową Yahoo.
 2. Kliknij łącze Mail Options (Opcje poczty).
 3. Kliknij łącze Filters (Filtry).
 4. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
 5. Upewnij się, czy w górnym wierszu o nazwie From header: (Z nagłówka:) w menu rozwijanym wybrana jest opcja Contains (Zawiera).
 6. Kliknij pole tekstowe obok tego menu rozwijanego i wpisz @pokerstars.eu. Na dole, tam, gdzie jest napisane Move the Message To: (Przenieś wiadomość do:), wybierz z menu rozwijanego opcję Inbox (Skrzynka odbiorcza).
 7. Kliknij ponownie przycisk Add Filter (Dodaj filtr).
 8. Jeśli wiadomość e-mail od PokerStars została przefiltrowana do folderu bulk, musisz tylko otworzyć tę wiadomość i kliknąć łącze This is not Spam (To nie jest spam) obok pola From (Od).

SBCGlobal:

 1. Otwórz skrzynkę pocztową SBCGlobal.
 2. Kliknij łącze Mail Options (Opcje poczty).
 3. Kliknij łącze Filters (Filtry).
 4. Kliknij łącze Add Filter (Dodaj filtr).
 5. Upewnij się, czy w górnym wierszu o nazwie From header: (Z nagłówka:) w menu rozwijanym wybrana jest opcja Contains (Zawiera).
 6. Kliknij pole tekstowe obok tego menu rozwijanego i wpisz pokerstars.eu. Na dole, tam, gdzie jest napisane Move the Message To: (Przenieś wiadomość do:), wybierz z menu rozwijanego opcję Inbox (Skrzynka odbiorcza).
 7. Kliknij ponownie przycisk Add Filter (Dodaj filtr).
 8. Jeśli wiadomość e-mail od PokerStars została przefiltrowana do folderu bulk, musisz tylko otworzyć tę wiadomość i kliknąć łącze This is not Spam (To nie jest spam) obok pola From (Od).

Google Mail (GMail)

 1. Po lewej stronie ekranu kliknij łącze Contacts (Kontakty).
 2. Gdy zostanie otwarte okno, kliknij łącze Create Contact (Utwórz kontakt).
 3. Nazwij nowy kontakt PokerStars (lub podobnie).
 4. W polu Primary Email (Podstawowy adres e-mail) wpisz @pokerstars.eu.
 5. Kliknij przycisk Save (Zapisz) i gotowe.

PROGRAMY KLIENTÓW E-MAIL I ANTYSPAMOWE

Cloudmark SpamNet

 1. Na pasku narzędzi Cloudmark SpamNet w programie Outlook wybierz polecenia Cloudmark | Options (Opcje).
 2. Kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane).
 3. Przejdź do karty Whitelist (Lista dozwolonych).
 4. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
 5. Wpisz pokerstars.eu.
 6. Kliknij przycisk OK.

Mailblocks

 1. Kliknij kartę Addresses (Adresy).
 2. Kliknij przycisk New (Nowy).
 3. Wpisz @pokerstars.eu.
 4. Upewnij się, czy w obszarze Receiving Options (Opcje odbierania) wybrana jest opcja Accept Mail From This Address (Akceptuj pocztę z tego adresu).
 5. W obszarze Other options (Inne opcje) usuń zaznaczenie pola wyboru Display in People Picker (Wyświetl na liście wyboru osób).
 6. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).
 7. Kliknij przycisk OK.

MailShield

 1. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Friends (Znajomi).
 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
 3. Wpisz @pokerstars.eu.
 4. Kliknij przycisk OK.

MailWasher

 1. Kliknij polecenia Tools (Narzędzia), a następnie Blacklist & Friends (Czarna lista i znajomi).
 2. Kliknij przycisk Add... (Dodaj...) po prawej stronie listy Friends (Znajomi).
 3. Upewnij się, czy wybrana jest opcja Wildcard expression (Wyrażenie z symbolami wieloznacznymi).
 4. Wpisz *pokerstars.eu.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.

McAfee Spamkiller

 1. Na pasku bocznym kliknij łącze Friends (Znajomi).
 2. Kliknij przycisk Add (Dodaj).
 3. Upewnij się, czy w sekcji Friend type (Typ znajomego) wybrana jest opcja All users at a domain (Wszyscy użytkownicy w domenie).
 4. W polu adresu wpisz pokerstars.eu.
 5. Kliknij przycisk OK.

Norton AntiSpam

 1. Uruchom program Norton AntiSpam, kliknij kartę Status & Settings (Stan i ustawienia).
 2. Kliknij przycisk AntiSpam w środkowej części ekranu.
 3. Kliknij żółty przycisk Configure (Konfiguruj) na dole ekranu po prawej stronie.
 4. Kliknij kartę Allowed List (Lista dozwolonych) (druga karta na liście kart).
 5. Kliknij przycisk Add (Dodaj) na dole po lewej stronie.
 6. W polu Email Address (Adres e-mail) wpisz
  events@pokerstars.eu
  support@pokerstars.eu
  cashier1@pokerstars.eu
 7. Kliknij przycisk OK.

Outlook 2003

 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Wiadomości-śmieci.
 4. Na karcie Bezpieczni nadawcy kliknij przycisk Dodaj.
 5. W oknie dialogowym Dodawanie adresu lub domeny wpisz pokerstars.eu, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje wiadomości-śmieci.
 7. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje.

Oddpost

 1. Przejrzyj swój folder Probably Spam (Prawdopodobnie spam).
 2. Jeśli zobaczysz w nim niepoprawnie przefiltrowaną wiadomość e-mail od PokerStars, zaznacz ją i kliknij przycisk Move to Inbox and Mark as Not Spam (Przenieś do skrzynki odbiorczej i zaznacz jako nie-spam).

SpamButcher

 1. Kliknij przycisk Configure (Konfiguruj).
 2. Przejdź do karty Known Senders (Znani nadawcy).
 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj) w obszarze Known Good Senders and Recipients (Znani dobrzy nadawcy i adresaci).
 4. Wpisz pokerstars.eu.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.

Spam Inspector

 1. Wybierz opcję Spam Inspector, a następnie polecenie Manage Friends List (Zarządzaj listą kontaktów) na pasku narzędzi Spam Inspector lub z menu programu Outlook.
 2. Upewnij się, czy w sekcji Add a New Friend (Dodaj nowego znajomego) wybrana jest opcja Email (E-mail).
 3. Wybierz opcję Domain (Domena).
 4. Wpisz pokerstars.eu.
 5. Kliknij przycisk >>.
 6. Kliknij przycisk Close (Zamknij).

Spam Interceptor

 1. Kliknij łącze Trusted (Zaufane) > w sekcji Authentication Lists (Listy uwierzytelniania).
 2. Wpisz *@pokerstars.eu
 3. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Spameater Pro

 1. Na pasku bocznym kliknij łącze Filters (Filtry).
 2. Kliknij kartę Approved Senders (Zatwierdzeni nadawcy).
 3. Kliknij przycisk Add Filter (Dodaj filtr).
 4. W polu adresu wpisz pokerstars.eu.
 5. W sekcji Address Type (Typ adresu) wybierz opcję Email Domain (Domena e-mail).
 6. Kliknij przycisk OK.

SpamPal

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu SpamPal na pasku zadań.
 2. Kliknij w menu polecenie Add to Whitelist (Dodaj do listy dozwolonych).
 3. Wpisz *@pokerstars.eu.
 4. Kliknij przycisk Add (Dodaj).

Spam Sleuth

 1. Wybierz polecenie File (Plik), a następnie Configure (Konfiguruj).
 2. Przejdź do kategorii Friends (Znajomi).
 3. Upewnij się, czy zaznaczone jest pole wyboru Active (Aktywny).
 4. W polu wprowadzania danych wpisz w osobnym wierszu *@pokerstars.eu.
 5. Kliknij przycisk OK.

Inne serwisy e-mail, programy klientów oraz antyspamowe:

Jeśli wiadomość e-mail od PokerStars została przefiltrowana do folderu Bulk lub Junk, spróbuj dodać domenę PokerStars do książki adresowej lub listy kontaktów.

Jeśli ta opcja jest niedostępna, spróbuj przenieść wiadomość do folderu Skrzynka odbiorcza lub prześlij wiadomość dalej do siebie.

Jeśli następne wiadomości będą nadal filtrowane, zadzwoń lub wyślij wiadomość do portalu internetowego lub pomocy technicznej producenta filtru antyspamowego i zapytaj się, co zrobić, aby otrzymywać wszystkie wiadomości e-mail od PokerStars.

Promocje i oferty

Special Offers

Na PokerStars specjalne oferty dostępne są przez cały rok: nagrody pieniężne, wejściówki do turniejów i wiele innych.


Jak się gra w pokera

How to Play Poker

Tutaj znajdziesz zasady gry, porady dla początkujących i zaawansowane strategie.


Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.